Το Ευρετήριο περιλαμβάνει το σύνολο των πολεμικών συγκρούσεων οι οποίες έλαβαν χώρα στα βυζαντινά ή πρώην βυζαντινά εδάφη της Χερσονήσου του Αίμου και της Μικράς Ασίας κατά την περίοδο 1204-1461 και στις οποίες η μία εκ των αντιμαχομένων παρατάξεων αποτελείτο εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από Βυζαντινούς. Συμπληρώνεται από έναν διαδραστικό ψηφιακό άτλαντα.

Στον όρο “πολεμικές συγκρούσεις” περιλαμβάνονται όλα τα στρατιωτικής φύσεως γεγονότα: μάχες, ναυμαχίες, πολιορκίες και επιδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταγραφή της συγκρούσεως στο Ευρετήριο είναι η μία εκ των αντιμαχομένων παρατάξεων να αποτελείται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από Βυζαντινούς (συμπεριλαμβανομένων των διαδόχων κρατών που εμφανίσθηκαν μετά την Άλωση του 1204).